Specialpædagogisk konsulent
Socialrådgiver, systemisk og narrativ psykoterapeut MPF, diplom i neuropædagogik og neuropsykologi, supervisoruddannelse

Ansat i VISS 2020

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, livshistorie, specialpædagogik, neuroaffektiv udviklingspsykologi, konflikthåndtering, diverse kurser, arbejdspladskurser og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist, supervision

Specialer
Neuropædagogik og specialpædagogik, livshistorie,
pårørendesamarbejde, supervison og
faglig sparring

Mere om Camilla …

Hvad er din faglige baggrund?
Mit navn er Camilla Grann, og jeg er ansat i VISS den 1-9-2020. Jeg er uddannet socialrådgiver og begyndte mit arbejdsliv på myndighedsområdet, hvor der var fokus på handicapkompenserende ydelser og hjælpeforanstaltninger til familier til børn med handicap. Jeg har også erfaring som familiebehandler, hvor min opgave var at øve forældre i at ændre tænkning fra ”almindelig opdragelse” til specialpædagogik ift. deres børn med funktionsnedsættelser, men også krisesamtaler ift. deres nye livssituation. De seneste 12 år har jeg arbejdet på familieplejeområdet med supervision og undervisning til plejefamilier, som modtager børn med funktionsnedsættelser. Jeg har forskellige efteruddannelser i supervision, neuropædagogik og psykoterapi. Fælles for mine erfaringer er, at de alle er inden for børneområdet, så med min ansættelse i VISS skal jeg udforske nyt land på voksenområdet.

Hvilke opgaver løser du i VISS?
I VISS er der mange spændende opgaver. Jeg underviser blandt andet på introkurserne i neuropædagogik og sanseintegration, ligesom jeg afvikler arbejdspladskurser og temadage. Derudover tilbyder jeg rådgivning, faglig sparring og supervision både i Landsbyen Sølund og i resten af landet. Endelig er jeg VISO-specialist, hvor opgaven består i at yde rådgivning og udredning, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Hvad er dine specialer eller kernekompetencer?
Jeg er optaget af at forstå menneskers adfærd. Den adfærd jeg ikke forstår, er særlig spændende. Al adfærd er kommunikation, så det store spørgsmål er altid: ”Hvad vil dette menneske mon fortælle mig med denne adfærd”? Alle, der arbejder med denne målgruppe ved, at det er lettere sagt end gjort at besvare dette spørgsmål. Derfor er det vigtigt for mig, at de professionelle går på opdagelse sammen, så alle kan bidrage med forskellige perspektiver.

Derudover er jeg optaget af pårørendeperspektivet. Jeg har en datter med en sjælden genfejl og deraf følgende udviklingshæmning i middelsvær grad. Det betyder, at jeg møder ”systemet” som både fagperson og pårørende, hvilket jeg oplever som en stor force i arbejdet med målgruppen. Jeg har et stort netværk af forældre til børn med handicap, som hele tiden minder mig om, hvordan mennesker mestrer deres livsvilkår forskelligt. Også i denne sammenhæng bliver jeg optaget af adfærd. Når samarbejdet med pårørende er udfordrende, hvad er det så, at man som professionel ikke har forstået endnu? Hvad ligger mon bag de pårørendes handling, ord og adfærd?

Endelig har jeg gennem flere år beskæftiget mig med livshistorier og er optaget af, hvordan arbejdet med livshistorier gør en forskel som identitetsstøtte redskab for borgeren og samtidig minder personalet om borgenes levede liv, værdier, håb, drømme og intentioner. Livshistoriearbejdet kan medvirke til, at evnen til mentalisering og empati øges, og at vi bedre forstår de mennesker, vi arbejder med.

Hvad er det mest interessante ved dit job som konsulent på VISS?
Det mest interessante ved mit arbejde i VISS er den mangfoldighed i opgaverne, som jeg møder. Faglig sparring, supervision, VISO opgaver, vidensformidling og kreative processer, der fører til udvikling på forskellige niveauer og meget mere. For mig giver det arbejdsglæde at være en del af et team med høj faglighed, sparring og mulighed for fordybelse. Samtidig tænker jeg, at en af konsulentens vigtigste opgaver er at holde fast i ydmygheden i dette meget komplekse arbejde. Selvom vi ved meget og tilegner os meget viden, er der altid noget, som vi ikke ved, og som vi aldrig bliver færdige med at beskæftige os med.

Christina Gundgaard Pedersen

Psykologisk konsulent 
Cand. psych. og autoriseret psykolog, ph.d., specialist i sundhedspsykologi/klinisk psykologi, 3-årig efteruddannelse i psykoterapi, specialistuddannelse i sundhedspsykologi/klinisk psykologi 
Ansat i VISS 2017

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, neuroaffektiv udvikling
Konsulent: Neuropsykologiske udrednings- og rådgivningsopgaver, supervision, praksisnær evaluering, skriftlig og mundtlig formidling

Specialer
Neuropsykologisk udredning, supervision og samtale, undhedspsykologi, praksisnær evaluering og dokumentation, forskning og formidling

Mere om Christina …

Hvad er din faglige baggrund?
Mit navn er Christina Gundgaard Pedersen. Jeg er autoriseret psykolog med en ph.d. i sundhedspsykologi. Jeg har endvidere en 3-årig terapeutisk efteruddannelse i somatisk psykologi (herunder kropsterapi) og afslutter den 3-årige kliniske specialistgrad som sundhedspsykolog i efteråret 2018. Jeg blev ansat som psykologisk konsulent i VISS og Landsbyen Sølund i marts 2017.

Jeg har arbejdet og arbejder fortsat bredt inden for psykologiens hovedfagfelter – klinisk psykologi, organisationspsykologi og pædagogisk psykologi – med specialisering i sundhedspsykologi. Sundhedspsykologien er en disciplin, der beskæftiger sig med fremmelse og bevarelse af fysisk og psykisk sundhed, og som praktiseres både i forhold til den enkelte og på organisationsniveau. Inden for sundhedspsykologien beskæftiger man sig endvidere med betydningen af psykosociale faktorer for sundhed og sygdom samt psykosociale følgevirkninger af sygdom.

Inden for det kliniske område beskæftiger jeg mig med terapi og neuropsykologiske udredninger af unge og voksne, herunder ofte mennesker med forskellig grad af intellektuel funktionsnedsættelse, psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Organisationspsykologisk og pædagogisk psykologisk beskæftiger jeg mig med supervision, rådgivning, forandringsprocesser og undervisning. Herudover arbejder jeg med forskningsrelaterede opgaver i form af evalueringer tilpasset individuelle problemstillinger samt formidling af forskningsbaseret viden. Jeg søger i mit arbejde at skabe stemninger, der bidrager til nærvær og trygge forandringsprocesser samt et grundigt og tillidsfuldt udrednings-, supervisions- og terapiarbejde.

Hvilke opgaver løser du i VISS?
Som VISO-specialist udfører jeg neuropsykologiske udredningsopgaver inden for kognition, personlighed, psykiatri og sundhed. Derudover udfører jeg supervision og samtaler både individuelt og i grupper, blandet andet med fokus på stressforebyggelse og håndtering. Jeg underviser aktuelt i, hvordan man som fagperson tager vare på sig selv i relationsarbejdet. Herudover underviser jeg på Gentle Teaching (GT) mentoruddannelsen i Landsbyen Sølund samt i andre relevante emner, der løbende opstår. Jeg arbejder desuden med tiltag omhandlende praksisnær evaluering samt skriftlig og mundtlig formidling, herunder aktuelt bogskrivning.

Hvad er dine specialer eller kernekompetencer?
Mine kernekompetencer ligger inden for helhedsorienterede neuropsykologiske udredninger i forhold til komplekse problemstillinger samt rådgivning og supervision i den forbindelse. Klinisk arbejder jeg primært ud fra en eklektisk tilgang med inddragelse af relevante redskaber og teknikker fra mange psykoterapeutiske retninger, men jeg har speciale i en kropsterapeutisk tilgang. Herudover ligger mine kernekompetencer inden for praksisnær evaluering og forskning samt formidling på forskellige niveauer heraf.

Hvad er det mest interessante ved dit job som konsulent på VISS?
Der er mange interessante, udfordrende og afvekslende aspekter ved arbejdet på VISS. Dette gælder blandt andet de yderst specialiserede problemstillinger, der opstår på et bosted som Sølund. Problemstillinger jeg endvidere møder rundt om i landet som VISO-konsulent. Det er ligeledes spændende at være med til at udvikle og implementere nye tiltag, der kan fremme trivsel blandt medarbejdere og beboere samt bidrage til øget faglighed i en allerede faglig stærk organisation. Jeg har stor glæde af at arbejde sammen med så mange dygtige, varme og opfindsomme fagpersoner, som jeg møder i min dagligdag, både som kollega og som supervisor.

Johanne Broe Pontoppidan

Specialpædagogisk konsulent 
Pædagog, efteruddannelse i neuropædagogik og sanseintegration og Snoezlen

Ansat i VISS 2019

Jobfunktion
Undervisning: Introduktions- og opfølgningskurser, kurser og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning og rådgivning, særlig fokus på autisme og ADHD

Mere om Johanne …

Hvad er din faglige baggrund?
Mit navn er Johanne Pontoppidan. Jeg er uddannet pædagog og efteruddannet i neuropædagogik og sanseintegration. Derudover har jeg gennemført en Kempler-uddannelse i tværfagligt samarbejde og har taget kurser i blandt andet: ADHD, Autisme, Tegn-Til-Tale, Visibel Learning, KAT-kassen, Mundmotorik og Børn og bevægelse. Jeg har altid arbejdet inden for specialområdet og har primært beskæftiget mig med børn og unge med autisme, ADHD eller varige og betydelige funktionsnedsættelser. Jeg startede mit arbejdsliv i specialbørnehave, var siden på specialskole og har senest været distriktspædagog på BUA. I 2019 blev jeg ansat som specialpædagogisk konsulent hos VISS.

Hvilke opgaver løser du i VISS?
I VISS løser jeg en række forskellige opgaver. Blandt andet underviser jeg på VISS’ neuropædagogiske og sanseintegratoriske efteruddannelser samt på kurser, arbejdspladskurser og temadage. Derudover tilbyder jeg rådgivning, faglig sparring, supervision og udredningsforløb rundt om i landet og i Landsbyen Sølund. Endvidere er jeg VISO-specialist, hvor opgaven består i at yde rådgivning og udredning til borgere og fagfolk, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Hvad er dine specialer eller kernekompetencer?
Mennesker, læring og udvikling har været omdrejningspunktet i hele mit arbejdsliv. Jeg har altid haft fokus på den enkelte borgers forudsætninger og udviklingspotentiale og har brændt for at udvikle og tilrettelægge en individualiseret pædagogik, der tager udgangspunkt i dette. Jeg har en struktureret tilgang til det pædagogiske arbejde, og det at få de mange parametre omkring den enkelte borger til at smelte sammen er for mig vigtigt. Jeg vægter det tætte samarbejde med borger, borgers nære relationer, personaler og tværfaglige partnere højt, for det er i samspillet, at man kommer rundt om og forstår det hele menneske. Jeg har erfaring med mennesker med problemskabende adfærd og er altid nysgerrig på, hvad der ligger bag ved adfærden. Det at se på konteksten og tilpasse krav og forventninger til den enkelte borgers forudsætning er vigtige elementer for mig. Pædagogisk udviklingsarbejde og formidling er en integreret del af mit arbejde, hvor mit omdrejningspunkt har været at kunne omsætte teori til praksis.

Samlet set har den erfaring, som jeg har tilegnet mig gennem tiden, givet mig en bred vifte af kompetencer og en stor faglig pædagogisk værktøjskasse til at løse mange af de pædagogiske problemstillinger, som jeg møder i mit daglige arbejde hos VISS.

Hvad er det mest interessante ved dit job som konsulent på VISS?
Det mest interessante ved mit arbejde hos VISS er den proces, der består i at identificere løsningsmodeller og samle brikkerne i en problematik for på den baggrund at komme frem til en fælles forståelse. Et vigtigt aspekt ved mit arbejde som konsulent er at skabe et tillidsfuldt og trygt rum i mødet med borger og personale, hvilket er forudsætningen for en god relation og dermed et godt samarbejde. Som konsulent på VISS trives jeg med muligheden for at arbejde med en bred vifte af opgaver med store faglige udfordringer. Samtidig drager jeg nytte af et godt og fagligt fællesskab, hvor vidensdeling er en selvfølge, og hvor vidensformidling har en central plads. På VISS er der basis for at arbejde i dybden, samt udvikle og implementere nye pædagogiske redskaber, både internt og i fælleskab med borger og personale.

Til sammen gør alle disse forhold, at mit arbejde på VISS er både interessant og givende.

Specialpædagogisk konsulent
Lærer, TEACCH,
grunduddannelsen i tegnsprog,
arbejdsmiljøuddannelsen, konflikthåndteringsinstruktør

Ansat i VISS 2018

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, introduktions- og opfølgningskurser, kurser og temadage
Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning og rådgivning,
særligt fokus på konflikthåndtering, kommunikation (ASK – Alternativ Støttende Kommunikation) mm.

Mere om Lotte …

Hvad er din faglige baggrund?
Jeg hedder Lotte Avnby, er læreruddannet og har arbejdet med specialundervisning i 22 år, primært inden for autisme. Derudover har jeg arbejdet som afdelingsleder, vejleder og kursuskoordinator. Jeg har grunduddannelsen i tegnsprog, TEACCH-kursus, arbejdsmiljøuddannelsen og er uddannet konflikthåndteringsinstruktør.

Jeg har siden juli 2018 været ansat som specialpædagogisk konsulent i VISS.

Hvilke opgaver løser du i VISS?
Mine opgaver er mangeartede og forskellige og dækker over: VISO opgaver, undervisning på VISS’ neuropædagogiske efteruddannelse, planlægning og afholdelse af temadage, oplæg og særligt tilrettelagte kurser til arbejdspladser samt afholdelse af VISS’ kurser. Derudover har jeg forskellige sparrings- og udredningsforløb internt på Sølund og rundt omkring i landet.

Hvad er dine specialer eller kernekompetencer?
Jeg har en stor og bred erfaring med autisme og har arbejdet med mange forskellige udviklingsniveauer inden for området. Jeg har altid, med fokus på det enkelte menneske, udviklet og tilrettelagt en særlig og individuel pædagogik, der tager udgangspunkt i netop borgerens behov, trivsel og mulighed for udvikling.

Betydningen af kommunikation med borgeren har været særlig vigtig for mig, og jeg har vægtet at finde den rette løsning eller det rette redskab til at støtte og styrke det kommunikative samspil. Samtidig har jeg altid haft stor fokus på den enkeltes mulighed for at skabe sig overblik og forudsigelighed, og visuel tydelighed har været et af mine vigtigste redskaber. Herigennem har den enkeltes mulighed for selvstændighed været et vigtigt nøgleord for mig.

Jeg har arbejdet en del med problemskabende adfærd og har altid været undersøgende i forhold til de bagvedliggende årsager til de reaktioner, jeg har mødt fra borgeren. Det har været vigtigt for mig at forsøge at tilpasse omverdenens krav og forventninger til et ”sprog” og et niveau, borgeren kan honorere, samt så vidt muligt at kompensere for de udfordringer, han eller hun måtte have.

I min tid som leder har jeg haft fokus på medinddragelse og ejerskab og har vægtet synligheden i de opgaver, der skal løses. Det kommer mig til stor gavn i mit arbejde på VISS, da jeg oplever, at det er nogle af de processer, der er med til at sikre, at samarbejdet omkring en borger lykkedes, og at løsninger og indsats bliver til virkelighed. Samlet set har min erfaring givet mig en bred vifte af redskaber og idéer til løsning af de pædagogiske problemstillinger, jeg møder i mit arbejde på VISS.

Hvad er det mest interessante ved dit job som konsulent på VISS?
Jeg er glad for muligheden for at bruge min praktiske erfaring i mødet med personale, pårørende og ledelse rundt omkring i landet. Jeg kan lide fordybelsen i forhold til den enkelte borger, der giver mulighed for en grundig udredning, og jeg værdsætter samarbejdet i forbindelse med udviklingen af den rette pædagogiske intervention.

Jeg har meget på hjertet i forhold til den enkeltes trivsel og udvikling. I mit arbejde som underviser får jeg mulighed for at planlægge, udvikle og tilrettelægge forskellige kurser og temadage, hvor jeg kan formidle den viden og erfaring, jeg har. Jeg forsøger at bringe deltagernes hverdag i spil og supplerer viden med hverdagseksempler og idéer. Jeg oplever, at læringen er størst, og at min undervisning lykkedes, når teori og praksis går op i en højere enhed og bliver omsættelig for deltagerne.

Specialpædagogisk konsulent
Fysioterapeut,
efteruddannelse i integrativ neuropædagogik, tværfagligt samarbejde, undervisning/formidling, vejledning samt udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Ansat i VISS 2022

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, introduktions- og opfølgningskurser, kurser, arbejdspladskursus og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Supervision, udredning og rådgivning

Specialpædagogisk konsulent 
Diplom i informationsteknologi, 
projektleder i kommunikation og teamrelationer, vejleder og læsevejleder, lærer (bachelor)

Ansat i VISS 2022

Jobfunktion
Undervisning:
Kurser og temadage i integrativ neuropædagogik, autisme  m.fl.
Konsulentarbejde: Udredningsopgaver, rådgivning, supervision, udviklingsarbejde, VISO-specialist

Specialer
Foredrag, webinar, temadage, arbejdspladskurser, udredning, pædagogisk udvikling, systematik og forandring i praksis

Hvad er din faglige baggrund?
Jeg er læreruddannet og har arbejdet med specialundervisning og specialpædagogik i mere end 25 år, både som lærer, vejleder og pædagogisk leder. 

Trine Lilliendahl Hansen

Specialpædagogisk konsulent 
Jeg er uddannet pædagog og har en diplom i specialpædagogik, en master i specialpædagogik og efteruddannelse i narrativ formidling.

Ansat i VISS 2022

Jobfunktion
Undervisning:
Kurser og temadage i integrativ neuropædagogik, autisme  m.fl.
Konsulentarbejde: Udredningsopgaver, rådgivning, supervision, udviklingsarbejde, VISO-specialist. En del af Socialstyrelsens rejsehold, som skal forebygge magtanvendelse på botilbud. 

Specialer
Foredrag, webinar, temadage, arbejdspladskurser, udredning, pædagogisk udvikling, systematik og forandring i praksis

Hvad er din faglige baggrund?
 Jeg har tidligere været ansat i VISS, og vender tilbage efter halvandet års arbejde med VISO inden for børneområdet.

Kommunikationskonsulent i Landsbyen Sølund 
Cand. mag. i medieformidlet kommunikation

Ansat i Landsbyen Sølund 2021

Jobfunktion
Kommunikationsarbejde internt og eksternt i Landsbyen Sølund og i VISS.  Kommunikationsstrategi på tværs af Landsbyen Sølund og VISS. Sikring af retning i det daglige kommunikationsarbejde. Medredaktør på VISS-bladet og på Landsbyen Sølunds interne nyhedsbrev. Storytelling og formidling af viden og praksis. 

Specialer
Kommunikationsstrategi, storytelling, nyhedsformidling, intern kommunikation, fotografering, tekst

Mere om Malene …

Hvad er din faglige baggrund?
Mit navn er Malene Lundgren. Jeg er uddannet cand. mag. i medieformidlet kommunikation fra Aalborg universitet 2008. Jeg har de seneste 12 år arbejdet med strategisk kommunikation som selvstændig kommunikationsrådgiver og som PR– og kommunikationsansvarlig. I 2021 blev jeg ansat som kommunikationskonsulent hos VISS.

Hvilke opgaver løser du i VISS?
Jeg arbejder med kommunikation internt og eksternt i Landsbyen Sølund og i VISS. Jeg arbejder med kommunikationsstrategi på tværs for Landsbyen Sølund og VISS, og sikrer retningen i det daglige kommunikationsarbejde. Jeg arbejder med kommunikation i forskellige former i hverdagen. Jeg er blandt andet med i redaktionen på VISS-bladet og på Landsbyen Sølunds interne nyhedsbrev.

Hvad er dine specialer eller kernekompetencer?
Kommunikationsstrategi, storytelling, nyhedsformidling, intern kommunikation, fotografering, tekst

Landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

  • Privatlivspolitik
  • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.