Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik


Efteruddannelsen i integrativ neuropædagogik giver dig indsigt i komplekse problemstillinger i arbejdet med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (betegnelsen iht. ICD11).

Du styrker dine evner til at omsætte integrativ neuropædagogisk viden til specialpædagogisk praksis. Du lærer at tilrettelægge en specialpædagogisk indsats gennem observationer, beskrivelser og tolkninger med afsæt i viden om integrativ neuropædagogik.

Kort sagt opnår du:

 • Teoretisk viden om integrativ neuropædagogik
 • Viden om forskellige observations- og analyseredskaber herunder anvendelse af udvalgte redskaber i forløbet
 • Øvelse i pædagogisk udredning og analyse af komplekse problemstillinger
 • Mulighed for at tilrettelægge og efterprøve pædagogiske indsatser

Du har mulighed for at præge din efteruddannelse gennem valget af valgmoduler, så du efter endt uddannelse er målrettet den målgruppe, du arbejder med i praksis.

Uddannelsen er opbygget i 7 moduler af 2 dages varighed, hvoraf de 5 første er obligatoriske grundmoduler. Derudover skal du vælge 2 af 4 udbudte valgmoduler.

Uddannelsen afsluttes med et projektforløb, som består af 3 dages undervisning, 3 studiedage og ½ dags online vejledning. Samlet set er uddannelsen på 20 ½ dage.

Pris, tid og sted m.v.

 • Underviser(e)
  Specialpædagogiske og psykologiske konsulenter ansat i VISS
 • Sted
  VISS, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10C, Skanderborg
 • Tilmeldingsfrist
  18-07-2022
 • 1. undervisningsdag
  22-08-2022
 • Pris
  Kr. 18.500, inklusiv forplejning

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

E: viss@skanderborg.dk
T: 8794 8030

Grundmoduler

De 7 moduler og projektmodulet er fordelt således i efteråret 2022 og foråret 2023:

GRUNDMODUL 1: Uge 34: 22.-23.08.2022

Neuropædagogik – forstå det hele menneske 

Du introduceres for hjernens opbygning, som er afgørende for at forstå menneskers udvikling, udfordringer og adfærd. IRIS-modellen (individualiseret, rehabiliterende, integrativ specialpædagogik) bliver introduceret, og giver dig en helhedsorienteret forståelsesramme for det enkelte menneskes liv. Samtidig kan den give dig bevidsthed om din egen rolle som fagprofessionel. 

Målet er at give dig indsigt i den integrative neuropædagogiske forståelsesramme i forhold til problemstillinger i praksis, herunder din egen rolle i samspillet med mennesket med funktionsnedsættelse, så du efterfølgende får nye perspektiver på egen praksis, og så det specialpædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra nye faglige forståelser.  

GRUNDMODUL 2: Uge 36: 05.-06.09.2022

Følelsesmæssig udvikling 

Du får en introduktion til udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Du vil blive introduceret til, hvordan du kan skræddersy og tilpasse den pædagogiske indsats til det enkelte menneskes udviklingsniveau og reaktioner på sine omstændigheder.  

Målet med modulet er, at du får grundlæggende forståelse for følelsesmæssig udvikling, og at du efterfølgende kan kan anvende en neuroaffektiv pædagogik, hvor tilgang og samspil med mennesket med funktionsnedsættelse tilpasses dennes udviklingsalder og tilpasningsreaktioner. 

GRUNDMODUL 3: Uge 39: 26.-27.09.2022

Sanseintegration 

Du får en grundlæggende introduktion til sanseintegration. Du får indblik i, hvordan hjernen bearbejder og integrerer sanseindtryk. Hvis hjernen ikke er god til dette, er den almindeligvis heller ikke god til at styre adfærd. Derfor er det vigtigt, at du bliver i stand til at identificere mulige sansemæssige udfordringer og planlægge målrettede sansestimulerende tiltag til gavn for det enkelte menneskes trivsel.  

Målet med modulet er at give dig grundlæggende forståelse for sanseintegration samt viden om sansesystemet og dets betydning for adfærd og funktionsevne. Denne viden er grundlaget for identificering og udredning af sansemæssige forstyrrelser, så du efterfølgende kan identificere og analysere pædagogiske problemstillinger ved at anvende observations- og analyseredskaber ift. problematikker vedrørende sanseintegrationsvanskeligheder. Målet er også at give dig inspiration til sansestimulerende tiltag og metoder, der understøtter sanseintegrationen. 

GRUNDMODUL 4: Uge 40: 03.-04.10.2022

Kognitive processer og sociale kompetencer 

Du får en grundlæggende forståelse for den kognitive udvikling samt for at kunne anvende pædagogiske tilgange, der fremmer identitet, dialog og kommunikation hos mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse på forskellige udviklingsniveauer. Du får ligeledes en grundlæggende forståelse for det kognitive hierarki og mentale processer som udtryk for menneskets adfærd.  

Målet med modulet er, at du kan identificere og analysere komplekse pædagogiske problemstillinger ved at anvende observations- og analyseredskaber ift. problematikker vedrørende kommunikation, opmærksomhed, hukommelse, eksekutive funktioner og sociale kompetencer. Målet er også, at du får en grundlæggende forståelse for den kommunikative udvikling samt kan anvende pædagogiske tilgange, der fremmer identitet, dialog og kommunikation hos mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse på forskellige udviklingsniveauer. 

GRUNDMODUL 5: Uge 41: 10.-11.10.2022

Konfliktforebyggelse 

Du får mulighed for at forstå, forebygge, og foretage skånsom afværgelse af konflikter i det pædagogiske arbejde i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse. Du får en grundlæggende forståelse for kontekstuelle, relationelle samt fysiske og psykiske belastningers betydning for det enkelte menneskes trivsel. Med afsæt i de 8 beskyttende faktorer jf. socialstyrelsen får du redskaber og metoder til forebyggelse af og forståelse udadreagerende adfærd. 

Målet med modulet er, at du kan identificere og analysere såvel generelle som specifikke årsager til udadreagerende adfærd samt tilpasse metode og tilgang til mennesker med funktionsnedsættelse, så graden af udadreagerende adfærd mindskes og/eller håndteres mest skånsomt. 


Valgmoduler

Ved valget af 2 valgmoduler får du mulighed for at præge din efteruddannelse, så den passer til den målgruppe og de arbejdsopgaver, du arbejder med, hvorved du efterfølgende vil kunne bruge din nye viden i praksis. Du vælger 2 af de 4 valgmoduler:

VALGMODUL 1: Demens: Uge 44: 31.10.-01.11.2022

Demens 

Du får indsigt i sygdommen demens i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse. Du lærer at observere og genkende tegn på demens hos mennesker, fx med udviklingshæmning. Du lærer om, hvorfor det er hensigtsmæssigt at udføre systematiske observationer af funktionsniveauer og adfærd over længere tid for pædagogisk at kunne underbygge mistanken om, at der er tale om en demenssygdom. Du lærer om pædagogiske tilgange, der med fordel kan bruges til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse og demens.  

Målet er at give dig viden om, hvad demens er, samt hvordan du i praksis kan arbejde struktureret observerende, pædagogisk og rehabiliterende med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse og demens.  

VALGMODUL 2: Psykiatri: Uge 46: 14.-15.11.2022

Psykisk sårbarhed og psykiske lidelser 

Du får en grundlæggende forståelse for psykisk sårbarhed og psykiske lidelse blandt mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse. Du får viden om, hvad der kan indvirke på psykiske lidelser. Og du får indblik i, hvordan tænkning, følelser og adfærd kan påvirkes af forskellige psykiske lidelser. 

Målet med modulet er, at du får grundlæggende forståelse for psykisk sårbarhed og psykiske lidelser blandt mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse. Du har efterfølgende viden om, hvordan du kan tilpasse den pædagogiske indsats til mennesket behov, psykisk sårbarhed og lidelse. Hensigten er at understøtte det enkelte menneskes livskvalitet bedst muligt. 

VALGMODUL 3: Autisme: Uge 48: 28.-29.11.2022

Autisme 

Du får en teoretisk og praksisnær viden om autisme og om, hvordan medinddragelse, selvstændighed og social læring i hverdagen støttes og styrkes i forhold til mennesker med autisme og intellektuel funktionsnedsættelse.  

Målet med modulet er, at du efterfølgende kan anvende og udvikle pædagogiske redskaber og støttesystemer i forhold til at sikre det enkelte menneskes medbestemmelse, selvstændighed og social læring. 

VALGMODUL 4: Seksualitet: Uge 50: 12.-13.12.2022

Seksualitet 

Du får en grundlæggende forståelse for begrebet seksualitet i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse. Der gennemgås redskaber og metoder til at udvikle egne faglige forståelser og perspektiver i det pædagogiske arbejde. 

Målet med modulet er, at du efterfølgende kan yde råd, støtte og vejledning ift. seksualitet til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse og håndtere det enkelte menneskes seksualitet på en professionel, etisk og forsvarlig måde. 


Projektmodul 7 

Målet for Modul 7 er, at du kan beskrive et konkret pædagogisk indsatsmål i forhold til et menneske i din egen praksis på baggrund af den erhvervede integrative neuropædagogiske viden. Ved beskrivelsen af målet demonstrerer du evnen til at kunne udvælge, påvise og argumentere for dette.  

Du skal med udgangspunkt i en hypotese med afsæt i målet udvælge og afprøve tre observations- og/eller analyseredskaber samt argumentere for og planlægge en neuropædagogisk indsats for et menneske, hvilket demonstreres ved en skriftlig og mundtlig præsentation. 

Studiedag m/projektgruppe: Uge 3: 16.01.2023

Studiedage

Målet for studiedagene er, at du i studiegruppen kan redegøre for de præsenterede metoder, redskaber og teorier. På baggrund heraf analyseres én situation fra praksis. Det vurderes, hvilke tre relevante metoder og redskaber der kan anvendes til at understøtte den pædagogiske indsats.

Du bruger studiegruppen som sparringspartner ift. projektet: at vælge teori, at vælge det, du vil arbejde med, at vælge metoder og redskaber samt at foretage overvejelser ift. implementering.

Studiedag m/projektgruppe: Uge 6: 06.02.2023

Studiedage

Målet for studiedagene er, at du i studiegruppen kan redegøre for de præsenterede metoder, redskaber og teorier. På baggrund heraf analyseres én situation fra praksis. Det vurderes, hvilke tre relevante metoder og redskaber der kan anvendes til at understøtte den pædagogiske indsats.

Du bruger studiegruppen som sparringspartner ift. projektet: at vælge teori, at vælge det, du vil arbejde med, at vælge metoder og redskaber samt at foretage overvejelser ift. implementering.

Studiedag m/projektgruppe: Uge 8: 20.02.2023

Studiedage

Målet for studiedagene er, at du i studiegruppen kan redegøre for de præsenterede metoder, redskaber og teorier. På baggrund heraf analyseres én situation fra praksis. Det vurderes, hvilke tre relevante metoder og redskaber der kan anvendes til at understøtte den pædagogiske indsats.

Du bruger studiegruppen som sparringspartner ift. projektet: at vælge teori, at vælge det, du vil arbejde med, at vælge metoder og redskaber samt at foretage overvejelser ift. implementering.

Projektfremlæggelse: Uge 9: 27.-28.02.2023

Fremlæggelsesdage

Målet med dagene er at fremlægge dit projekt for de øvrige holddeltagere. Vi samler op på forløbet og evaluerer på implementeringen af det integrative neuropædagogiske projekt i praksis. Uddannelsesforløbet afsluttes med udlevering af uddannelsesbevis.

Grundmodul 1

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor aenean massa.

Grundmodul 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor aenean massa.

Grundmodul 3

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor aenean massa.

Grundmodul 4

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor aenean massa.

Grundmodul 5

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor aenean massa.

Næste opstart om

Dage
:
Timer
:
Minutter
:
Sekunder

Landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

 • Privatlivspolitik
 • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.